• КСК 2023
 • Admission campaign 2023

Бакалавър МИО - след средно образование

Професионално направление: Икономика

Прием бакалаври 2022

Приемът на студенти за академичната 2023/2024 учебна година в степен “бакалавър”, специалност "Международни икономически отношения" в СА „Д. А. Ценов” - Свищов се осъществява по следните начини:

 1. С оценка от държавен зрелостен изпит, включително и тази за придобиване на професионална квалификация, вписана в дипломата за средно образование в раздел "Допълнително положени държавни зрелостни изпити", проведени проведени след 2008 г.
 2. След успешно положен в СА „Д. А. Ценов” кандидатстудентски изпит (тест от 60 въпроса) по ЕДНА от дисциплините:
  • Математика,
  • Икономика,
  • Икономическа география на България,
  • или чужд език – английски, немски или руски език.
 3. С пренесена оценка от успешно положен кандидат-студентски изпит в друго висше училище.
 4. Със сертификат от участие в национални ученически състезания, проведени от СА "Д. А. Ценов"
 5. С оценка от национални и международни олимпиади (кандидат-студентите, лауреати на национални и международни олимпиади, завършващи средно образование в годината, в която се провежда олимпиадата, носители на медали от олимпийски, световни и европейски първенства, се приемат без конкурсен изпит и извън утвърдения ежегоден брой на приеманите за обучение студенти, като се признава оценка Отличен 6.00, когато конкурсният изпит за желаната от тях специалност съответства на предмета на олимпиадата).

Срокове за подаване на документи

Срокът за подаване на документи за участие в кандидатстудентската кампания с оценка от държавен зрелостен изпит, положен в периода 2008–2023 г., с пренесена оценка от успешно положен кандидатстудентски изпит в друго висше училище, със сертификат от участие в национални ученически състезания, проведени от СА "Д. А. Ценов" или с оценка от национални и международни олимпиади е постоянен.
За да участват в първо класиране, кандидат-студентите следва да подадат необходимите документи до 05 юли 2023 г.
За да участват в първо класиране, кандидат-студентите, които ще кандидатсват с конкурсен изпит, следва да подадат необходимите документи до 30 юни 2023 г. и да положат съответния изпит най-късно на 01 юли 2023 г.
Кандидат-студентите, подали документи след 30 юни 2023 г., участват в класиранията, обявени след датата на подаването на документи.

Условия за участие

СА „Д. А. Ценов“ – Свищов организира ежемесечни кандидатстудентски изпити в тестова форма.
Тестовата форма се провежда в електронен формат.
Електронните кандидатстудентски изпити се провеждат в специално създадените изпитни центрове на Академията.
Всеки кандидат-студент има право да се яви на електронен кандидатстудентски изпит по Математика, Икономика, Икономическа география на България или чужд език – английски, немски или руски език, на всички обявени в графика дати, като всеки от конкурсните изпити важи за кандидатстване във всички специалности.
В балообразуването участва най-високата оценка, получена от кандидат-студента, независимо от вида на положения в СА „Д. А. Ценов“ електронен кандидатстудентски изпит. Оценките, получени на всеки от изпитите, са равностойни.

График за провеждане на кандидатстудентските изпити 2023

Юни - на 17-ти от 13:00 ч.
Юли - на 1-ви, 15-ти и 29-ти от 13:00 ч.
Август - на 26-ти от 13:00 ч.
Септември - на 16-ти от 13:00 ч.

Подаване на документи

Документи за участие в кандидатстудентската кампания се подават лично или чрез друго лице в:/

ONLINE на www.uni-svishtov.bg;
кандидатстудентския център при СА „Д. А. Ценов“ – Свищов;
офисите на Центъра за кандидатстудентска подготовка и информация (ЦКПИ) – www.ckpi-bg.com;

Предимства

Щедра финансова подкрепа под формата на стипендии, награди и спонсорства.
Международна образователна мобилност (в т.ч. програма „Еразъм+“) и участия в международни форуми.
Автентична академична атмосфера, предлагаща отлични възможности за обучение, развлечение, национални и международни студентски практики.
Кариерно консултиране и съдействие за бъдещо професионално развитие.
Диплома и европейско дипломно приложение, признати в Европейския съюз, САЩ и Канада.

За повече информация и съдействие при осъществяване на кампанията, записването на кандидат-студенти може да се свържете с доц. д-р Здравко Любенов, ръководител на катедра МИО, на тел. 0886494829 или на:

E-mail: z.lyubenov@uni-svishtov.bg

Viber: Съобщение във Viber
Магистърски програми - след ОКС бакалавър

Обучението в образователна и квалификационна степен „магистър“ (ОКС „магистър“) се организира в семестри, всеки семестър е разделен на два модула по седем седмици всеки, с включена редовна изпитна сесия. В края на всеки семестър се организира поправителна изпитна сесия за всички дисциплини в двата модула.
Срокът на обучение е само 2 семестъра, ако имате завършена бакалавърска или магистърска степен в някое от професионалните направления: 3.8. Икономика, 3.7. Администрация и управление или 3.9. Туризъм.
Срокът на обучение е 4 семестъра, ако имате завършена бакалавърска или магистърска степен в някое от професионалните направления различно от: 3.8. Икономика, 3.7. Администрация и управление или 3.9. Туризъм.
Семестриалната такса може да бъде заплащана и разсрочено, на две равни вноски. Студентите заплащат пълна семестриална такса и се записват за следващ семестър до 10 работни дни от началото на семестъра.
Организират се два приема по време на учебна година. Първият е в началото на учебната година, през месец октомври, а вторият е в средата на учебната година, през месец март.
Обучението по предлаганите магистърските програми е в две форми – дистанционна и редовна.

Документите за кандидатстване и записване за редовна форма се подават във фронт офиса за обслужване на студенти (Факултетски корпус, ет. 1) и чрез системата за онлайн кандидатстване на сайта на Стопанска академия

Магистърски програми към катедра МИО

Магистърска програма "Международен бизнес и мениджмънт"

Професионално направление: Икономика

Обща характеристика

Съвременното развитие на международните икономически отношения в световното стопанство определя потребността от квалифицирани кадри, които умеят да оперират еднакво умело както на националния, така и на международните пазари. Магистърската програма по „Международен бизнес и мениджмънт” обхваща широк спектър от учебни дисциплини, чиято основна цел е подготовка на специалисти, способни да се реализират успешно на международната сцена. Учебната програма осигурява придобиване на теоретична и приложна подготовка в областта на международни икономически сравнения, международните стратегии и бизнес алианси, експортния маркетингов мениджмънт, международния финансов мениджмънт, международното застраховане, международната реклама и отговорния и устойчив бизнес в глобална среда.

Форми на обучение:

Редовна форма (български) - 1 год.
Дистанционна форма (български) - 1 год.
Дистанционна форма (български) - 2 год.

Повече информацияМагистърски програми към катедра МИО

Магистърска програма "Международен туризъм"

Професионално направление: Икономика

Обща характеристика

Магистърската програма по "Международен туризъм” представя широк обхват от учебни дисциплини, чиято основна цел е подготовка и обучение на кадри, способни да се реализират успешно в сферата на международния туризъм и международната търговия с туристически услуги.


Форми на обучение:

Редовна форма (български) - 1 год.
Дистанционна форма (български) - 2 год.

Повече информация


Докторска програмаДокторска програма към катедра МИО

Докторска програма "Световно стопанство и международни икономически отношения"

Обща характеристика

Целта на докторската програма „Световно стопанство и международни икономически отношения“ е да се подготвят висококвалифицирани специалисти и изследователи, които чрез усвояването на различни методи на изследване и насочване към реални проблеми на стопанската практика да могат самостоятелно да разработват и защитават свои проекти, ефективно да се справят с предизвикателствата на съвременната международна среда, както и да работят в екипи в традициите на академичността.


Форми на обучение:

Редовна форма - до 3 год.
Самостоятелна форма - до 3 год.
Задочна форма - до 4 год.

Повече информация за програмата >>Обучение в специалност "Международни икономически отношения"

Изграждане на професионални качества, знания и умения за разрешаване на проблеми от реалната бизнес среда, свързани с международните интеграционни процеси и съвременната икономика – национална, европейска и глобална.

4 000

От създаването си през 1993 г. в специалностите към Катедра МИО при Стопанската академия в Свищов са се дипломирали над 4 000 бакалаври, магистри и доктори. Обучението се осъществява в редовна, задочна и дистанционна форма със съвременни технологии и средства на преподаване.

27

Проведените ежегодни научно-практически конференции за студенти и докторанти в специалност МИО са 27. В конференцията участват и чуждестранни студенти от Русия, Украйна, Армения, Грузия, Молдова, Полша, Китай и др., обучаващи се в Стопанска академия по програма „Еразъм +“.

23

Събитията с участие на преподаватели, студенти и представители от практиката за последните 5 години са над 20. Катедрата има подписани дългосрочни договори и меморандуми за партньорство с трите групи потенциални потребители на кадри – образователни институции, държавни структури и компании с международна насоченост.

Нашите възпитаници

За да се поддържат и разширяват връзките между дипломантите, на 12 март 2011 г. бе учреден клуб на завършилите специалности към катедра „Международни икономически отношения“ - Алумни клуб МИО. Членовете на клуба провеждат различни мероприятия за повишаване капацитета на студентите, включително кариерни съвети и развитие. Клубът има собствени символи – герб, девиз и значка, и собствен уеб сайт - AlumniMIO.club

Завърших „МИО“ в Свищов през 2002 г. и магистратура през 2003 г. Обичам да пътувам и съм щастлива, че моята специалност и подготовката, която получих в СА „Д. А. Ценов“ – Свищов, ми дадоха възможността да работя на подобно място.
Десислава Борисова
випуск 2002 на специалност МИО
Мислили ли сте си някога, че нямате допирни точки и не бихте се разбирали с хора от различна религия, различна нация, с различни обичаи? Признавам си – аз си го мислех. Някога. Образованието ми в специалност МИО в Академията беше първата стъпка към това да се убедя, че нещата по-горе не значат нищо.
Десислава Добрева
випуск 2013 на специалност МИО
Събития

График КСК 2023


Катедра “Международни икономически отношения”

Стопанска академия "Димитър А. Ценов"

ул. Емануил Чакъров 2, Свищов, 5250Department of International Economic Relations

Dimitar Tsenov Academy of Economics

2, Emanuil Chakarov Street, Svishtov, post code 5250, Bulgaria