• КСК 2023
  • Admission campaign 2023

Бакалавър МИО - след средно образование


Професионално направление: Икономика


Обща характеристика

Специалност „Международни икономически отношения” е фокусирана върху подготовката на кадри, които да познават сложността и спецификата на съвременната икономическа и политическа среда, възможностите за осъществяване на международния бизнес, съвкупността от разнородни международни дейности и специфични организационни структури на стопанските субекти.

В периода на своето следване студентите от специалността участват в практикуми, летни школи и конференции. С университети от Германия, Италия, Испания, Полша, Литва, Великобритания, Египет, Русия, Украйна са установени двустранни устойчиви връзки.

Осигурени са условия за студентска мобилност с чуждестранни университети по линията на програма "Еразъм+”.


Език на преподаване:

български

Образователни цели

Целта на обучението в специалност „Международни икономически отношения” е изграждането на компетентни специалисти, които професионално да оперират в динамична и глобализираща се среда, в контекста на различните култури и езици, с отчитане на различни социални и икономически норми на поведение, на невербално комуникиране и др.

Това се постига чрез прилагането на групи от методи и техники в обучението: лекции по конкретни проблеми, учебни и емпирични случаи (Case Studies), презентации на академични проекти, статистически и изследователски резултати, разработване на курсови проекти, фрагментарна “смяна на роли”, Online проучвания и др.

Важна част от обучението е изучаването на два чужди езика.


Организация и продължителност на обучението

Срокът на обучението по специалността “Международни икономически отношения” в ОКС „Бакалавър“ е с продължителност от:

четири години, разпределен в осем семестъра.

Знания

Обучението по специалността осигурява фундаментални и конкретни знания за:

същността и спецификата на съвременната глобална икономика, в частност на европейската и националните икономики;
съвременните тенденции и форми на проявление на фирмената интернационализация;
технологията и същността на външнотърговските операции на организациите и външнотърговските режими; международните финанси;
воденето на бизнес преговори и комуникиране в мултикултурна среда;
функционирането на международните пазари и спецификата на международното предприемачество;
същността, типологията и възможностите за осъществяване на международни инвестиции;
видовете международни спогодби, целите и функциите на международни организации, за директивите и регулациите на Европейската съюз;
изграждане на лингвистичен капацитет – студентите изучават през целия курс на следването си английски език и избират втори от следните чужди езици: немски и руски.

Умения

Обучението създава умения за:

анализиране и оценяване на протичащите икономически и цивилизационни процеси в Европейския съюз и глобалното стопанство;
изпреварващо и иновативно мислене при опериране на международните пазари;
оценяване на конкретните бизнес ситуации, изготвяне на комбинация от решения и план за действие при възникващи проблеми с предварителна организация и избор на подходящи средства и действия;
разширяване и доразвиване на знанията си, придобити по време на обучението си;
за общуване в чуждоезикова среда, вкл. водене на преговори, дискусии и изработване на документи на чужд език;
за работа в бизнес мрежи – реални и виртуални.

Професионална реализация

във външнотърговските отдели и дирекции на фирми, холдинги и международни компании;
в структурите за пазарни и международни маркетингови операции;
в поделения на Европейската комисия;
в търговски представителства в чужбина;
в международни икономически организации и др.

Образователно-квалификационна степен и професионална квалификация

Завършилите специалността придобиват образователно-квалификационна степен „бакалавър“ по специалност „Международни икономически отношения“ с професионална квалификация БАКАЛАВЪР по ИКОНОМИКА.

Квалификационна характеристика

Учебен план:

Редовна форма - 4 год.
Задочна форма - 4 год.
Дистанционна форма - 4 год.


Прием бакалаври 2022

Обучение в специалност "Международни икономически отношения"

Изграждане на професионални качества, знания и умения за разрешаване на проблеми от реалната бизнес среда, свързани с международните интеграционни процеси и съвременната икономика – национална, европейска и глобална.

4 000

От създаването си през 1993 г. в специалностите към Катедра МИО при Стопанската академия в Свищов са се дипломирали над 4 000 бакалаври, магистри и доктори. Обучението се осъществява в редовна, задочна и дистанционна форма със съвременни технологии и средства на преподаване.

27

Проведените ежегодни научно-практически конференции за студенти и докторанти в специалност МИО са 27. В конференцията участват и чуждестранни студенти от Русия, Украйна, Армения, Грузия, Молдова, Полша, Китай и др., обучаващи се в Стопанска академия по програма „Еразъм +“

23

Събитията с участие на преподаватели, студенти и представители от практиката за последните 5 години са над 20. Катедрата има подписани дългосрочни договори и меморандуми за партньорство с трите групи потенциални потребители на кадри – образователни институции, държавни структури и компании с международна насоченост.

Нашите възпитаници

За да се поддържат и разширяват връзките между дипломантите, на 12 март 2011 г. бе учреден клуб на завършилите специалности към катедра „Международни икономически отношения“ - Алумни клуб МИО. Членовете на клуба провеждат различни мероприятия за повишаване капацитета на студентите, включително кариерни съвети и развитие. Клубът има собствени символи – герб, девиз и значка, и собствен уеб сайт - AlumniMIO.club

Аз завърших специалност „Международни икономически отношения” в СА „Д. А. Ценов” град Свищов и съм убедена, че това е най-добрият избор, който можех да направя
Даниела Бянова
Съдърланд Глобъл Сървисиз България ЕООД
Пред мен се изправят много хоризонти и възможности за страхотно кариерно развитие, но нямаше да успея да стигна дотук, ако преподавателите и колегите в катедра „МИО“ не ми бяха отворили очите за света и как работи той на глобално ниво. До ден-днешен смятам, че попаднах на най-добрите хора във всички аспекти, и не бих променила нищо в изборите си досега.
Яна Делчева
Випуск 2015 на специалност МИО
Събития

График КСК 2023


Катедра “Международни икономически отношения”

Стопанска академия "Димитър А. Ценов"

ул. Емануил Чакъров 2, Свищов, 5250Department of International Economic Relations

Dimitar Tsenov Academy of Economics

2, Emanuil Chakarov Street, Svishtov, post code 5250, Bulgaria