• КСК 2023
  • Admission campaign 2023

Студентски живот

Студентски общежития

Капацитет – 300 легла;
Реновирани стаи с всички необходими удобства за пребиваване, в т.ч. самостоятелен електромер, санитарен възел и др.;
Безплатен паркинг;

РезервацияСтипендии и награди

Студентите в СА „Д. А. Ценов“ имат право да получат:

Стипендии в зависимост от успеваемостта и социалния им статус;
Стипендии и помощи от държавни институции, частни фирми и фондации;
Награди от студентски състезания, конкурси и други инициативи със състезателен характер.

Социална стипендия за:

Несемейни студенти без двама родители;
Студенти с трайни увреждания;
Студенти с двама родители, които са с трайни увреждания;
Студенти само с един родител, който е с трайни увреждания;
Студентки-майки с дете до 6-годишна възраст;
Студенти-бащи с дете до 6-годишна възраст, когато майката не е студентка, починала е или родителските права са предоставени на бащата;
Студенти, които до пълнолетието си са отглеждани в домове за възпитание на деца, лишени от родителска грижа

Стипендията се отпуска от началото на учебната година и се изплаща 12 месеца.

Стипендия за успех и доход:

За студенти със среден семестриален успех от 4.00 - 6.00 (за първи курс – от първи семестър, а за останалите курсове - за предходните два семестъра).

Класирането се извършва съобразно критериите за получаване на стипендия от студентите определени от висшето училище съгласувано със студентския съвет и утвърдени от ректора.

Стипендия за успех:

За студенти със среден семестриален успех от 5.50 - 6.00 (за първи курс – от първи семестър, а за останалите курсове - за предходните два семестъра).

Стипендия за докторанти:

Стипендии се отпускат на докторанти - български граждани, приети в редовна форма на обучение субсидирано от държавата.
Размерът на стипендията е 1000 лв.
Стипендията се отпуска за три години при редовна докторантура след придобита образователно-квалификационна степен “магистър”.
При положително решение на съвета на първичното звено за готовността за защита пред научно жури в рамките на тригодишния срок на обучение – стипендия в размер на 1000 лева;
При успешна защита на дисертационния труд в срок до една година след завършване на тригодишния срок на обучение – стипендия в размер на 1000 лева.
Студентски стипендии


Дистанционната форма на обучение

Дистанционната форма на обучение е такава организация на учебния процес, при която студентът и преподавателят са разделени по местоположение, но не и по време, като създадената дистанция се компенсира с технологични средства (аудио, видео, компютърни и комуникационни). Присъствени са само изпитните сесии.

Дистанционното обучение представлява успешна алтернатива на задочната и редовната форми на обучение, съчетавайки техните предимства – поддържане на постоянен контакт с преподавателя, без да е необходимо присъствието на занятия във фиксирани дни и часове през периода на обучение. Базирано е върху използването на съвременните достижения в областта на информационните технологии и тяхното приложение.

Дистанционната форма е изключително удобна за хората:

които ценят времето си и искат сами да го управляват (те решават, кога и как ще се подготвят, използвайки системата да дистанционно обучение);
които искат да учат, докато работят, почиват или забавляват;
които искат да учат, докато отглеждат най-ценното – децата си;
които искат да учат от всяка точка на света.

Какво е необходимо да имат студентите:

Желание да се развиват.
Интернет връзка.
РС или лаптоп, таблет или смартфон.

Какво осигурява Стопанска академия:

Пълен комплект учебни материали за подготовка.
24/7 онлайн достъп до всички електронни ресурси за обучение (https://dl.uni-svishtov.bg).
Постоянен контакт с преподавателите и консултантите по съответната дисциплина.
Присъствени редовни изпитни сесии само в събота и неделя (за да не се налага вземане на отпуск).
Изнесени центрове за административно обслужване, в които могат да се полагат изпити (за да се спестят време и транспортни разходи на студентите).
Богато портфолио от магистърски програми във всички области на икономиката, администрацията и управлението (вижте следващият раздел).
  • Студентите в дистанционна форма на обучение, при желание, е възможно да разсрочат плащането на семестриалните такси на две равни вноски*. Първата вноска е дължима при записване на съответния семестър (първи модул), а втората вноска до 10 работни дни преди края на първи модул от съответния семестър.
Дистанционно обучениеСтудентска конференция МИО

Важно място в живота на катедрата заема и работата със студентите. Тя води своето начало още от първите години от създаването ѝ като резултат от наложената институционална политика и намира проявление в ежегодната научно-практическа конференция за студенти и докторанти в специалност „Международни икономически отношения“.

Началото на студентската конференция е поставено през 1996 г. по идея и организация на гл. ас. д-р Симеон Момчев и проф. д-р ик. н. Иван Стойков. Първоначално участници са само студентите в трети курс от специалност „Международни икономически отношения“ към Стопанска академия „Д. А. Ценов“, а тематично е фокусирана върху международните инвестиции.

През годините конференцията се утвърди като място за научна изява на студентите и докторантите извън учебната аудиторията и дава възможност за разчупване на формалните взаимоотношения лектор-обучаем. Постепенно тематиката се разшири и вече обхваща всички аспекти на международните икономически отношения.

Излизането извън рамките на Стопанска академия и включването през 2014 г. на едноименната катедра при ИУ-Варна, а през 2015 г. и на катедра „Икономика“ на Русенски университет „Ангел Кънчев“, дава възможност на студенти и преподаватели да обменят опит и идеи. Представените доклади се публикуват на сайта на конференцията www.mioconference.eu в електронно издание с ISBN номер.

Конференцията през годините:

17-19 април 2015 г.: 19-та научно-практическа конференция под надслов „Предизвикателства пред международния бизнес“. Представени са 22 доклада на студенти и докторанти от три висши училища (Стопанска академия, Икономически университет - Варна и Русенски университет „А. Кънчев“) в пет тематични направления. За да бъдат укрепени взаимоотношенията и за да бъде изградено дългосрочно и пълноценно сътрудничество, трите катедри подписаха Меморандум за сътрудничество.
22-24 април 2016 г.: 20-та юбилейна студентска конференция на тема „Глобални предизвикателства пред международния бизнес“. Участие взеха общо 36 души – 12 преподаватели, 4 докторанта и 20 студента от 6 университета – в конференцията с доклади се включиха и четирима чуждестранни студента от Русия, Армения и Молдова, обучаващи се в Стопанска академия по програма „Еразъм+“. Представени бяха 24 доклада в пет тематични направления, а дискусиите към тях бяха изнесени на три езика – български, руски и английски.
21-23 април 2017 г.: 21-ва студентска конференция на тема „Глобални и регионални измерения на международните икономически отношения“. Депозирани бяха 21 доклада на студенти и докторанти от три университета в пет тематични направления.
27-29 април 2018 г.: 22-ра международна студентска конференция с 16 разработки в пет тематични направления. В конференцията взеха участие и трима руски студенти от Казанския федерален университет и Ростовския държавен икономически университет, обучаващи се по програмата за мобилност „Еразъм +“ в Стопанска академия - Свищов.
19-21 април 2019 г.: 23-та студентска конференция събра 30 участника от 3 български и 4 чуждестранни университета: от Киевския национален икономически университет и от Донецкия национален университет (Украйна), от Държавния икономически университет в Ростов (Русия) и от Руско-арменския (славянски) държавен университет (Армения), като използваните работни езици на конференцията бяха български, английски и руски. Депозираните 25 доклада в четири тематични направления преминаха през процедура на анонимно рецензиране, преди да бъдат публикувани в традиционния електронен сборник на страницата на конференцията.
юни 2020 г.: 24-та международна студентска конференция с 12 разработки в пет тематични направления. Предвиденият за провеждане период на конференцията бе 24-26 април 2020 г. Във връзка с въведеното от Народното събрание извънредно положение поради разпространението на заразата от Коронавирус COVID-19, събитието бе проведено в неприсъствена форма.
14 май 2021 г.: 25-та международна студентска конференция с 38 разработки в девет тематични направления от 4 български и 4 чуждестранни университета. Събитието бе проведено в дистанционен формат чрез платформата BigBlueButton.
20 май 2022 г.: 26-та международна студентска конференция със 7 разработки в пет тематични направления от 3 български и 2 чуждестранни университета. Събитието бе проведено в присъствена форма и в дистанционен формат чрез платформата BigBlueButton.
13 май 2023 г.: 27-та международна студентска конференция с 12 разработки в четири тематични направления от 3 български университета. Събитието бе проведено в присъствена форма и в дистанционен формат чрез платформата BigBlueButton.

mioconference.euСтудентско туристическо дружество

Студентската туристическа дейност в СА "Д. А. Ценов" - Свищов се осъществява от СТД "Академик" - Свищов. Дружеството е приемник на регистрираното в 1937 г. Академично туристическо дружество - клон Стъклен. Благодарение на активната си дейност то е награждавано три пъти с най-високата туристическа награда - медал "Алеко".

В календарния план на дружеството всяка година се включват около 30 прояви (авто, вело и пешеходни походи) с вариативна трудност, даващи възможност в тях да участват хора с различни възможности.

В посещенията на природни, исторически и културни забележителности, у нас и в чужбина, се включват над 600 участника годишно.

Болшинството от туристите са участници в движенията "100 национални туристически обекта" и "10 планински първенци"

Студентски туризъмalumnimio.club
Постижения на нашите студенти


Възпитаник на Свищовската академия сред топ икономистите в света, преподава по цял свят за да помага на деца с аутизъм в България

Възпитаникът на Стопанска академия „Д. А. Ценов” – Йото Валентинов Йотов, е сред топ 1% от икономистите в света. Завършил МИО в Свищов през 2000 г., днес Йото Йотов e професор по икономика в Университета Дрексел (Филаделфия, САЩ). Използва професионалните си успехи за да събере и дари 100 000 лева за деца с аутизъм в България. Обича Свищов и редовно се завръща в родната Алма матер за участие в различни събития.

През есента на 2021 г. проф. Йотов отново ще се завърне в Свищовската академия, за да преподава гравитационния си курс като част от съвместен проект с доц. Драгомир Илиев и доц. Галин Стефанов от катедра МИО, одобрен от и с подкрепата на Американската програма „Фулбрайт”.

Към новинатаКРИСТИНА ГЕОРГИЕВА С НАГРАДАТА ЗА ОТЛИЧЕН УСПЕХ НА ВИПУСК 2015

Стопанска академия „Димитър А. Ценов” посрещна своя юбилеен 80-ти випуск. Новата учебна 2015/2016 година в Свищовското висше училище бе официално открита с тържествена церемония. Специални гости на академичното тържество бяха Н. Пр. Ксавие Лапер дьо Кабан – посланик на Република Франция, проф. дпн Тодор Танев – министър на образованието и науката, проф. Клаус Дитмар Хаазе (от Университет Пасау) – първият „Доктор хонорис кауза” на Стопанска академия, Иван Иванов – зам.-председател на 43 НС, Цветан Цветков – Председател на Сметната палата.

По традиция, на тържеството по откриването на новата учебна година бяха наградени отличниците на випуска. А наградата на ректора и на академичното ръководство бе присъдена на ... Кристина Георгиева, спец. „Международни икономически отношения” с общ успех от следването 5.98 и 6.00 от държавен изпит.

Към новинатаСТУДЕНТИ ОТ СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ УЧАСТВАХА В ЛЯТНA ШКОЛА В ГЕРМАНИЯ

От 16 до 29 септември 2013 г. студенти от Стопанска академия "Д. А.Ценов" - Свищов участваха в лятнa школа, организирана от Висшето училище по приложни науки в гр. Нойбранденбург, Германия. Събитието е финансирано със средства на ЕС като интензивна програма и форма на обучение - част от LLP Erasmus.

Всяка група участва в учебните занятия с предварително подготвени презентации по зададените теми, а също и в дискусиите по темите с общ характер. В състава на свищовската група бяха включени студенти от специалностите "МИО", "Финанси" и "Публична администрация"

Към новинатаСТУДЕНТ ОТ СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ С НАЙ-ДОБРИ РЕЗУЛТАТИ В ЧУЖДЕСТРАНЕН УНИВЕРСИТЕТ

Борислав Боянов, студент от Стопанска Академия „Димитър А. Ценов” със завършен трети курс на специалност „Международни икономически отношения” (МИО), е с най-високи академични резултати сред гостуващите студенти по Програма „Еразъм” във факултета по бизнес администрация в Университета в Букурещ. Според информацията, публикувана на сайта на факултета, от реализираните чуждестранни студентски мобилности през зимния семестър на 2012/2013 г., класацията на Еразъм-студенти с изключителни резултати оглавява Борислав Боянов, следван от възпитаничка на гръцки университет (Kotsou Pinelopi, University of Piraeus, Greece).

За първи път възпитаник на Стопанска академия оглави класация на чуждестранен ВУЗ за най-високи резултати, но Борислав Боянов не е първият постигнал рекорден брой кредити (ECTS) при обучението си в чужбина. При заложени в учебния план на Еразъм-студентите 30 кредита за един семестър, Мерилин Сами, също от спец. „МИО”, постави рекорд при обучението си в университета в Пасау, Германия с 58 кредита.

Към новината„СТУДЕНТ НА ГОДИНАТА 2012” В ОБЛАСТ „СОЦИАЛНИ, СТОПАНСКИ И ПРАВНИ НАУКИ” - ЕРГИН АЗИС

В рамките на Празника на българските студенти, 8 декември, в НДК се състоя церемония по награждаване на най-изявените студенти в България. Традиционният конкурс „Студент на годината” се организира от Националното представителство на студентските съвети и се проведе под патронажа на министър-председателя на Република България Бойко Борисов. За „Студент на 2012 г.“ в област „Социални, стопански и правни науки” бе избран Ергин Азис – IV курс, спец. „Международни икономически отношения”. Той е първият възпитаник на свищовската Алма Матер, удостоен с такова високо признание.

„Наистина чувството да си удостоен с такъв приз е неописуемо. Благодаря на Стопанска академия ''Д. А. Ценов'' за предоставената възможност да уча точно там, за всичките знания и умения, придобити през годините, за всичките възможности да се изявявам на локално, национално и международно ниво“ – развълнуван поздрави организаторите, журито и присъстващите на церемонията свищовският студент при получаването на наградата.

Към новинатаАкадемичния кампус

Академичния кампус

Академичния кампус

Академичния кампус

Академичния кампус

Студентска конференция

Студентска конференция

Студентска конференция

Студентска конференция

Студентска конференция

Студентски активности

Студентски активности

Студентски активности

Студентски активности

Студентски активности

Обучение в специалност "Международни икономически отношения"

Изграждане на професионални качества, знания и умения за разрешаване на проблеми от реалната бизнес среда, свързани с международните интеграционни процеси и съвременната икономика – национална, европейска и глобална.

4 000

От създаването си през 1993 г. в специалностите към Катедра МИО при Стопанската академия в Свищов са се дипломирали над 4 000 бакалаври, магистри и доктори. Обучението се осъществява в редовна, задочна и дистанционна форма със съвременни технологии и средства на преподаване.

27

Проведените ежегодни научно-практически конференции за студенти и докторанти в специалност МИО са 27. В конференцията участват и чуждестранни студенти от Русия, Украйна, Армения, Грузия, Молдова, Полша, Китай и др., обучаващи се в Стопанска академия по програма „Еразъм +“.

23

Събитията с участие на преподаватели, студенти и представители от практиката за последните 5 години са над 20. Катедрата има подписани дългосрочни договори и меморандуми за партньорство с трите групи потенциални потребители на кадри – образователни институции, държавни структури и компании с международна насоченост.

Нашите възпитаници

За да се поддържат и разширяват връзките между дипломантите, на 12 март 2011 г. бе учреден клуб на завършилите специалности към катедра „Международни икономически отношения“ - Алумни клуб МИО. Членовете на клуба провеждат различни мероприятия за повишаване капацитета на студентите, включително кариерни съвети и развитие. Клубът има собствени символи – герб, девиз и значка, и собствен уеб сайт - AlumniMIO.club

Завърших „МИО“ в Свищов през 2002 г. и магистратура през 2003 г. Обичам да пътувам и съм щастлива, че моята специалност и подготовката, която получих в СА „Д. А. Ценов“ – Свищов, ми дадоха възможността да работя на подобно място.
Десислава Борисова
випуск 2002 на специалност МИО
Мислили ли сте си някога, че нямате допирни точки и не бихте се разбирали с хора от различна религия, различна нация, с различни обичаи? Признавам си – аз си го мислех. Някога. Образованието ми в специалност МИО в Академията беше първата стъпка към това да се убедя, че нещата по-горе не значат нищо.
Десислава Добрева
випуск 2013 на специалност МИО
Катедра “Международни икономически отношения”

Стопанска академия "Димитър А. Ценов"

ул. Емануил Чакъров 2, Свищов, 5250Department of International Economic Relations

Dimitar Tsenov Academy of Economics

2, Emanuil Chakarov Street, Svishtov, post code 5250, Bulgaria