• Кандидатстудентска кампания 2020
  • Admission campaign 2020

Докторска програма "Световно стопанство и МИО"

Професионално направление: Икономика

Обща характеристика

Докторската програма „Световно стопанство и международни икономически отношения“ дава възможност да се изследват основните процеси протичащи в европейски и световен мащаб, технологиите на създаване на политики от различно равнище, основните актьори на политическата и икономическа сцена, както и съвкупността от проблеми, които възникват пред националните икономики и стопански субекти.

Език на преподаване:

български

Образователни цели

Целта на докторската програма „Световно стопанство и международни икономически отношения“ е да се подготвят висококвалифицирани специалисти и изследователи, които чрез усвояването на различни методи на изследване и насочване към реални проблеми на стопанската практика да могат самостоятелно да разработват и защитават свои проекти, ефективно да се справят с предизвикателствата на съвременната международна среда, както и да работят в екипи в традициите на академичността.


Организация и продължителност на обучението

Постигането на целта на докторската програма „Световно стопанство и международни икономически отношения“ се осигурява чрез комплекс от курсове и семинари, полагането на изпити по определени дисциплини, разработването и защитата на дисертационен труд.

Сроковете на обучение са:

редовна и самостоятелна форма - 3 години;
задочна форма - 4 години.

Знания

Обучението по докторската програма „Световно стопанство и международни икономически отношения“ формира специализирани знания за проблемите на съвременната световна икономика, различните процеси протичащи в нея, политиките в национален, европейски и глобален мащаб, средата на опериране на стопанските субекти, факторите влияещи върху фирмената дейност, стратегиите за осъществяване на международен бизнес и др.


Умения

Докторската програма „Световно стопанство и МИО“ развива умения за:

изграждането на ценни качества и умения за разрешаване на проблеми от реалната среда
прилагането на интердисциплинарен подход при решаване на практическите проблеми;
способност за обработване и селектиране на информация, независимост от външни ресурси и външно влияние;
провеждане на научни изследвания и др.

Професионална реализация

Завършилите докторската програма могат да се реализират във всички външноикономически бизнес структури, търговските представителства, международните икономически организации, международната банкова, транспортна и спедиционна мрежа, в управленските структури на националните власти и органите на ЕС, както и в образователни институции като:

специалисти;
експерти;
консултанти;
функционални мениджъри;
ръководители.

Образователно-квалификационна степен и професионална квалификация

Завършилите успешно докторската програма „Световно стопанство и международни икономически отношения” придобиват научната степен „ДОКТОР ПО ИКОНОМИКА".

Квалификационна характеристика

Учебен план:

Редовна форма (български) - 3 год.
Самостоятелна форма (български) - 3 год.
Задочна форма (български) - 4 год.

Докторска програма към катедра МИО

Обучение в специалност "Международни икономически отношения"

Изграждане на професионални качества, знания и умения за разрешаване на проблеми от реалната бизнес среда, свързани с международните интеграционни процеси и съвременната икономика – национална, европейска и глобална.

4 000

От създаването си през 1993 г. в специалностите към Катедра МИО при Стопанската академия в Свищов са се дипломирали над 4 000 бакалаври, магистри и доктори. Обучението се осъществява в редовна, задочна и дистанционна форма със съвременни технологии и средства на преподаване.

24

Проведените ежегодни научно-практически конференции за студенти и докторанти в специалност МИО са 24. В конференцията участват и чуждестранни студенти от Русия, Украйна, Армения, Молдова, Полша и др., обучаващи се в Стопанска академия по програма „Еразъм +“

21

Събитията с участие на преподаватели, студенти и представители от практиката за последните 5 години са над 20. Катедрата има подписани дългосрочни договори и меморандуми за партньорство с трите групи потенциални потребители на кадри – образователни институции, държавни структури и компании с международна насоченост.

Нашите възпитаници

За да се поддържат и разширяват връзките между дипломантите, на 12 март 2011 г. бе учреден клуб на завършилите специалности към катедра „Международни икономически отношения“ - Алумни клуб МИО. Членовете на клуба провеждат различни мероприятия за повишаване капацитета на студентите, включително кариерни съвети и развитие. Клубът има собствени символи – герб, девиз и значка, и собствен уеб сайт - AlumniMIO.club

Тази специалност ти отваря врати за знания за международните отношения и за развитието на света. Тя предлага и възможност да изучаваш поне два чуждестранни езика, което в днешно време е голямо предимство за всеки един, който иска да се реализира успешно след завършването си.
Борислав Боянов
Випуск 2014
Солидната подготовка от Академията е гаранция за професионални успехи. Винаги съм си представяла Академията като образователен колос, здраво стъпил на земята в икономическата теория, върви ръка за ръка с практиката и с поглед, устремен към бъдещото развитие на тези след нас, така както е завещал Д. А. Ценов – „да вървим по пътя на напредъка”.
Анна Кършовска
випуск 1998 на специалност МИО
Събития

кампания доктор 2020Катедра “Международни икономически отношения”

Стопанска академия "Димитър А. Ценов"

ул. Емануил Чакъров 2, Свищов, 5250Department of International Economic Relations

Dimitar Tsenov Academy of Economics

2, Emanuil Chakarov Street, Svishtov, post code 5250, Bulgaria