• КСК 2023
  • Admission campaign 2023

Актуално:

Стопанска академия „Д. А. Ценов” обявява

КОНКУРСИ ЗА ПРИЕМ НА РЕДОВНИ И ЗАДОЧНИ ДОКТОРАНТИ

обучение финансирано от държавата, за учебната 2022/ 2023 г. Кандидатите подават следните документи:

  1. заявление;
  2. автобиография;
  3. диплома за висше образование (окс „магистър“ и приложението към нея) или нотариално заверено копие;
  4. документ, удостоверяващ платена такса за участие в кандидатдокторантски конкурси.
  5. копие на лична карта.

Срок за подаване на документи – 13 февруари 2023 г.

За повече информация: 0631/ 66 361 (Катедра МИО); mio@uni-svishtov.bg; z.lyubenov@uni-svishtov.bg

Документи се подават в отдел "Докторантура и академично развитие", тел: 0631/66 362.
Докторска програма "Световно стопанство и МИО"

Професионално направление: Икономика

Обща характеристика

Докторската програма „Световно стопанство и международни икономически отношения“ дава възможност да се изследват основните процеси протичащи в европейски и световен мащаб, технологиите на създаване на политики от различно равнище, основните актьори на политическата и икономическа сцена, както и съвкупността от проблеми, които възникват пред националните икономики и стопански субекти.

Език на преподаване:

български

Образователни цели

Целта на докторската програма „Световно стопанство и международни икономически отношения“ е да се подготвят висококвалифицирани специалисти и изследователи, които чрез усвояването на различни методи на изследване и насочване към реални проблеми на стопанската практика да могат самостоятелно да разработват и защитават свои проекти, ефективно да се справят с предизвикателствата на съвременната международна среда, както и да работят в екипи в традициите на академичността.


Организация и продължителност на обучението

Постигането на целта на докторската програма „Световно стопанство и международни икономически отношения“ се осигурява чрез комплекс от курсове и семинари, полагането на изпити по определени дисциплини, разработването и защитата на дисертационен труд.

Сроковете на обучение са:

редовна и самостоятелна форма - 3 години;
задочна форма - 4 години.

Знания

Обучението по докторската програма „Световно стопанство и международни икономически отношения“ формира специализирани знания за проблемите на съвременната световна икономика, различните процеси протичащи в нея, политиките в национален, европейски и глобален мащаб, средата на опериране на стопанските субекти, факторите влияещи върху фирмената дейност, стратегиите за осъществяване на международен бизнес и др.


Умения

Докторската програма „Световно стопанство и МИО“ развива умения за:

изграждането на ценни качества и умения за разрешаване на проблеми от реалната среда
прилагането на интердисциплинарен подход при решаване на практическите проблеми;
способност за обработване и селектиране на информация, независимост от външни ресурси и външно влияние;
провеждане на научни изследвания и др.

Професионална реализация

Завършилите докторската програма могат да се реализират във всички външноикономически бизнес структури, търговските представителства, международните икономически организации, международната банкова, транспортна и спедиционна мрежа, в управленските структури на националните власти и органите на ЕС, както и в образователни институции като:

специалисти;
експерти;
консултанти;
функционални мениджъри;
ръководители.

Образователно-квалификационна степен и професионална квалификация

Завършилите успешно докторската програма „Световно стопанство и международни икономически отношения” придобиват научната степен „ДОКТОР ПО ИКОНОМИКА".

Квалификационна характеристика

Учебен план:

Редовна форма (български) - 3 год.
Самостоятелна форма (български) - 3 год.
Задочна форма (български) - 4 год.

Докторска програма към катедра МИОЗащитени дисертации

Списък на защитените дисертации от последните години:
2021

Докторант: Росица Проданова

Тема на дисертационния труд: Еволюция и възможности за развитие на финансовите институции на Европейския съюз

Научен ръководител: доц. д-р Здравко Любенов

Дата на защита: 17.09.2021

Покажи повече информация


Докторант: Иван Иванов

Тема на дисертационния труд: Въздействие на енергийните борси върху функционирането на енергийния пазар в Европейския съюз

Научен ръководител: проф. д-р ик. н. Таня Горчева

Дата на защита: 18.06.2021

Покажи повече информация

2020

Докторант: Дритон Али Сюлча

Тема на дисертационния труд: Проблемът с текучеството на персонала като фактор за пазарно позициониране на фирмите с международна дейност

Научен ръководител: доц. д-р Галина Захариева

Дата на защита: 10.07.2020

Покажи повече информация


Докторант: Владимир Йолов

Тема на дисертационния труд: Експанзия на международните търговски вериги в България

Научен ръководител: доц. д-р Здравко Любенов

Дата на защита: 10.07.2020

Покажи повече информация

2019

Докторант: Маргарита Михайлова

Тема на дисертационния труд: Процесът на придобиване на знание в глобално създадената фирма

Научен ръководител: доц. д-р Драгомир Илиев

Дата на защита: 30.09.2019

Покажи повече информация


Докторант: Борислав Боянов

Тема на дисертационния труд: Въздействие на екологичната политика на Европейския съюз върху международната конкурентоспособност на българските предприятия (по примера на химическата промишленост)

Научен ръководител: доц. д-р Карина Саркисян-Дикова

Дата на защита: 01.07.2019

Покажи повече информация


Докторант: Диана Ефтимова

Тема на дисертационния труд: Икономическо отражение на европейската енергийна политика върху енергийната сигурност на България

Научен ръководител: доц. д-р Карина Саркисян-Дикова

Дата на защита: 01.07.2019

Покажи повече информация


Докторант: Анна Кършовска-Матева

Тема на дисертационния труд: Анализ и оценка на експортно-насърчителните организации

Научен ръководител: доц. д-р Драгомир Илиев

Дата на защита: 15.03.2019

Покажи повече информация

2018

Докторант: Десислава Митева

Тема на дисертационния труд: Измерения на трансатлантическото партньорство и влиянието му върху българската икономика

Научен ръководител: проф. д-р ик. н. Таня Горчева

Дата на защита: 14.12.2018

Покажи повече информация


Докторант: Виктория Иванова

Тема на дисертационния труд: Трансгранично сътрудничество между страните от Европейския съюз (на примера на България и Румъния)

Научен ръководител: доц. д-р Галина Захариева

Дата на защита: 04.06.2018

Покажи повече информация


Докторант: Даниела Трифонова

Тема на дисертационния труд: Изследване на процесите на интеграция и диференциация в Европейския съюз

Научен ръководител: доц. д-р Драгомир Илиев

Дата на защита: 23.02.2018

Покажи повече информация
Обучение в специалност "Международни икономически отношения"

Изграждане на професионални качества, знания и умения за разрешаване на проблеми от реалната бизнес среда, свързани с международните интеграционни процеси и съвременната икономика – национална, европейска и глобална.

4 000

От създаването си през 1993 г. в специалностите към Катедра МИО при Стопанската академия в Свищов са се дипломирали над 4 000 бакалаври, магистри и доктори. Обучението се осъществява в редовна, задочна и дистанционна форма със съвременни технологии и средства на преподаване.

27

Проведените ежегодни научно-практически конференции за студенти и докторанти в специалност МИО са 27. В конференцията участват и чуждестранни студенти от Русия, Украйна, Армения, Грузия, Молдова, Полша, Китай и др., обучаващи се в Стопанска академия по програма „Еразъм +“

23

Събитията с участие на преподаватели, студенти и представители от практиката за последните 5 години са над 20. Катедрата има подписани дългосрочни договори и меморандуми за партньорство с трите групи потенциални потребители на кадри – образователни институции, държавни структури и компании с международна насоченост.

Нашите възпитаници

За да се поддържат и разширяват връзките между дипломантите, на 12 март 2011 г. бе учреден клуб на завършилите специалности към катедра „Международни икономически отношения“ - Алумни клуб МИО. Членовете на клуба провеждат различни мероприятия за повишаване капацитета на студентите, включително кариерни съвети и развитие. Клубът има собствени символи – герб, девиз и значка, и собствен уеб сайт - AlumniMIO.club

Тази специалност ти отваря врати за знания за международните отношения и за развитието на света. Тя предлага и възможност да изучаваш поне два чуждестранни езика, което в днешно време е голямо предимство за всеки един, който иска да се реализира успешно след завършването си.
Борислав Боянов
Випуск 2014
Солидната подготовка от Академията е гаранция за професионални успехи. Винаги съм си представяла Академията като образователен колос, здраво стъпил на земята в икономическата теория, върви ръка за ръка с практиката и с поглед, устремен към бъдещото развитие на тези след нас, така както е завещал Д. А. Ценов – „да вървим по пътя на напредъка”.
Анна Кършовска
випуск 1998 на специалност МИО
Събития

2021Катедра “Международни икономически отношения”

Стопанска академия "Димитър А. Ценов"

ул. Емануил Чакъров 2, Свищов, 5250Department of International Economic Relations

Dimitar Tsenov Academy of Economics

2, Emanuil Chakarov Street, Svishtov, post code 5250, Bulgaria