• КСК 2023
 • Admission campaign 2023

Магистърска програма "Международен бизнес и мениджмънт"

Професионално направление: Икономика

Обща характеристика

Съвременното развитие на международните икономически отношения в световното стопанство определя потребността от квалифицирани кадри, които умеят да оперират еднакво умело както на националния, така и на международните пазари. Магистърската програма по „Международен бизнес и мениджмънт” обхваща широк спектър от учебни дисциплини, чиято основна цел е подготовка на специалисти, способни да се реализират успешно на международната сцена. Учебната програма осигурява придобиване на теоретична и приложна подготовка в областта на международни икономически сравнения, международните стратегии и бизнес алианси, експортния маркетингов мениджмънт, международния финансов мениджмънт, международното застраховане, международната реклама и отговорния и устойчив бизнес в глобална среда.

Език на преподаване:

български

Образователни цели

Целта на обучението е да формира у обучаемите умения и компетенции, които да им осигурят международна перспектива и инструмен¬тариум за успешно опериране международните пазари.


Организация и продължителност на обучението

Подготовката на студентите се осъществява на база утвърдена учебна документация и технология на обучение, съобразена с най-добрите съвременни университетски практики и технологични тенденции. Обучението по магистърската програма се осъществява в редовна и дистанционна форма. По време на обучението студентите от всички форми имат възможност за международна академична мобилност чрез системата за натрупване и трансфер на кредити.

Срокът на обучението по програма “Международен бизнес и мениджмънт" е с продължителност от:

За същото направление*: една година, разпределена в два семестъра.
За друго направление*: две години, разпределени в четири семестъра.

Знания

Магистърската програма по „Международен бизнес и мениджмънт“ предоставя знания за:

основните тенденции и спецификата на функциониране на съвременното световно стопанство;
възможните стратегии за осъществяване на международен бизнес;
особеностите при излагане на реклами на глобалните пазари от страна на бизнес организациите;
вариациите при вземането на финансови и инвестиционни решения;
стратегическото бизнес сътрудничество.

Умения

Магистърската програма по „Международен бизнес и мениджмънт“ развива умения за:

анализиране и оценяване на протичащите икономически и цивилизационни процеси в Европейския съюз и глобалното стопанство;
анализиране и оценяване на протичащите икономически процеси в глобалното стопанство;
изпреварващо и иновативно мислене при опериране на международните пазари;
вземане на управленския решения в международна пазарна среда и интердисциплинарен подход при решаване на практически проблеми;
организиране и координиране на международните операции в корпорациите;
събиране, обработване и анализ на информация с използване на подходящи методи и техники, в т.ч. количествени;
разширяване и развиване на знанията;
общуване в чуждоезикова среда.

Професионална реализация

Завършилите магистърската програма „Международен бизнес и мениджмънт” могат да работят във всички стопански единици, които извършват външноикономическа дейност, в търговските представителства, международните икономически организации, международната банкова, транспортна и спедиционна дейност като специалисти, експерти, функционални мениджъри и ръководители.


Образователно-квалификационна степен и професионална квалификация

Завършилите магистърската програма по „Международен бизнес и мениджмънт“ към специалност „Международни икономически отношения“ придобиват образователно-квалификационна степен МАГИСТЪР ПО ИКОНОМИКА.

Квалификационна характеристика

Учебен план:

СН: Редовна форма (български) - 1 год.
СН: Дистанционна форма (български) - 1 год.
ДН: Дистанционна форма (български) - 2 год.
ПБ: Дистанционна форма (български) - 2 год.

 • *Забележка:
  СН (също направление): Редовна – Организира се прием един път годишно. Обучението започва през втората половина на месец Септември.
  СН (също направление): Дистанционна – Организира се прием два пъти годишно. Обучението започва в началото на месец Март и на месец Октомври.
  ДН (друго направление): Дистанционна – Организира се прием един път годишно. Обучението започва в началото на месец Октомври.
  ПБ (професионален бакалавър): Дистанционна – Организира се прием един път годишно. Обучението започва в началото на месец Октомври.


Магистърска програма "Международен туризъм"

Професионално направление: Икономика

Обща характеристика

Магистърската програма по "Международен туризъм” представя широк обхват от учебни дисциплини, чиято основна цел е подготовка и обучение на кадри, способни да се реализират успешно в сферата на международния туризъм и международната търговия с туристически услуги.


Език на преподаване:

български

Образователни цели

Целта на програмата „Международен туризъм“ е да подготви студентите така, че познавайки сложната тъкан на този бизнес, вкл. разнородните дейности и специфичната му организационна структура, да намерят най-подходящата професионалната изява. В този смисъл посочената магистърска програма цели да осигури на бъдещите професионалисти интернационална перспектива, визия за успешна реализация на международната туристическа сцена.


Организация и продължителност на обучението

Подготовката на студентите се осъществява на база утвърдена учебна документация и технология на обучение, съобразена с най-добрите съвременни университетски практики и технологични тенденции. Обучението по магистърската програма се осъществява в редовна и дистанционна форма. По време на обучението студентите от всички форми имат възможност за международна академична мобилност чрез системата за натрупване и трансфер на кредити.

Срокът на обучението по програма „Международен туризъм“ е с продължителност от:

За същото направление*: една година, разпределена в два семестъра.
За друго направление*: две години, разпределени в четири семестъра.

Знания

Магистърската програма по „Международен туризъм“ предоставя знания за:

същност на международния туризъм - понятиен апарат и полезни научни методи за анализ;
структура, организационни форми и функциониране на системите и институциите в международния туризъм;
действие на съвременните фактори и тенденции в международната туристическа среда;
провеждане на проучвания на базата на създадена ориентация за селекция на източниците.

Умения

Магистърската програма по „Международен туризъм“ развива умения за:

прилагане на интердисциплинарен подход при решаване на практическите проблеми; способност за обработване и селектиране на информация;
оценка на ситуацията, изготвяне на комбинация от решения и план за действие с предварителна организация и избор на подходящи средства
изработване на технологии в различни области на функционирането и управлението в туризма и туристическите дестинации;
комуникиране и изграждане на стратегии при преговори и договаряне;
подбор на персонала, изграждане на чувство за солидарност и колективизъм;
критичното възприемане и изграждане на позиция по професионални задачи в областта на финансовия мениджмънт;
събиране, анализиране и обобщаване на информация на базата на създадена ориентация за селекция на източниците.

Професионална реализация

Завършилите магистърската програма „Международен туризъм“ могат да работят:

В администрацията на фирми и международни компании, функциониращи в областта на туризма, вкл. хотелиерството, ресторантьорството, туроператорството и агентството;
В структурите с функционална насоченост за пазарни и международни операции на международните туристически пазари;
В структури на европейски организации и НПО, насочени към развитието на устойчив туризъм;
В международни туристически организации и др.

Образователно-квалификационна степен и професионална квалификация

Завършилите магистърската програма по "Международен туризъм” към специалност „Международни икономически отношения“ придобиват образователно-квалификационна степен МАГИСТЪР ПО ИКОНОМИКА.

Квалификационна характеристика

Учебен план:

СН: Дистанционна форма (български) - 1 год.
ПБ: Дистанционна форма (български) - 2 год.

 • *Забележка:
  СН (също направление): Дистанционна – Организира се прием два пъти годишно. Обучението започва в началото на месец Март и на месец Октомври.
  ПБ (професионален бакалавър): Дистанционна – Организира се прием един път годишно. Обучението започва в началото на месец Октомври.

Обучение в специалност "Международни икономически отношения"

Изграждане на професионални качества, знания и умения за разрешаване на проблеми от реалната бизнес среда, свързани с международните интеграционни процеси и съвременната икономика – национална, европейска и глобална.

4 000

От създаването си през 1993 г. в специалностите към Катедра МИО при Стопанската академия в Свищов са се дипломирали над 4 000 бакалаври, магистри и доктори. Обучението се осъществява в редовна, задочна и дистанционна форма със съвременни технологии и средства на преподаване.

27

Проведените ежегодни научно-практически конференции за студенти и докторанти в специалност МИО са 27. В конференцията участват и чуждестранни студенти от Русия, Украйна, Армения, Грузия, Молдова, Полша, Китай и др., обучаващи се в Стопанска академия по програма „Еразъм +“

23

Събитията с участие на преподаватели, студенти и представители от практиката за последните 5 години са над 20. Катедрата има подписани дългосрочни договори и меморандуми за партньорство с трите групи потенциални потребители на кадри – образователни институции, държавни структури и компании с международна насоченост.

Нашите възпитаници

За да се поддържат и разширяват връзките между дипломантите, на 12 март 2011 г. бе учреден клуб на завършилите специалности към катедра „Международни икономически отношения“ - Алумни клуб МИО. Членовете на клуба провеждат различни мероприятия за повишаване капацитета на студентите, включително кариерни съвети и развитие. Клубът има собствени символи – герб, девиз и значка, и собствен уеб сайт - AlumniMIO.club

По време на следването си успях да натрупам знания в редица интересни за мен области, като международните инвестиции, търговия и политика и да придобия представа за глобалната картина, която отразява случващото се в съвременния свят. Като най-ценен в периода на обучението ми бих определил придобития опит по време на участия в различни извънаудиторни дейности и мероприятия.
Иван Ангелов
Випуск 2011
Образованието в Стопанска академия ми дава възможност да кандидатствам за работа в Обединените нации като доброволец в страни от Третия свят. Надявам се скоро това да стане факт.
Светлана Колева
Випуск 2014 на специалност МИО
Събития

кандидатстудентска кампания магистри 2023



Катедра “Международни икономически отношения”

Стопанска академия "Димитър А. Ценов"

ул. Емануил Чакъров 2, Свищов, 5250



Department of International Economic Relations

Dimitar Tsenov Academy of Economics

2, Emanuil Chakarov Street, Svishtov, post code 5250, Bulgaria