• КСК 2023
  • Admission campaign 2023

Обучение в чужбина

Обучението на студентите по специалностите към катедра МИО се провежда от развиващи се и търсещи ново знание професори, доценти, асистенти и представители на стопанската практика. Основната част от тях са специализирали в страни от ЕС (Германия, Англия, Испания и др.), Русия, Япония, Египет и др. Хабилитираните преподаватели имат натрупан опит от участие в международни изследователски и образователни проекти и програми, финансирани от национални, европейски и международни институции. Голяма част от нехабилитирания състав има участия в различни форми на международна мобилност, вкл. програма „Еразъм“ на ЕС, както и мобилност по двустранните договори, които СА “Д.А.Ценов” сключва с чуждестранни университети и образователни институции.

Програма "Еразъм+"

Новата европейска програма за образование, обучение, младеж и спорт „Еразъм+“ стартира през 2014 г. и е с период на действие до 2020 г. Програма „Еразъм+" подкрепя дейности в сферата на: училищното образование, висшето образование, професионалното образование и обучение, образованието за възрастни, младежкия сектор. Новата програма има за цел да изгради стабилни партньорства между образованието и бизнеса за стимулиране на иновациите и конкурентоспособността, като същевременно насърчава заетостта, със специален акцент върху борбата с младежката безработица.

Стопанска академия притежава разширена Еразъм харта за висше образование, на базата на която студентите и докторантите могат да реализират мобилности с цел обучение или практика както в страни по програмата, така и извън тях.

През м. ноември 2017 г. Стопанска академия е отличена от Центъра за развитие на човешките ресурси с приз за качествено изпълнение на проект по програма „Еразъм+”.

Международната академична мобилност включва:

Студентска мобилност с цел обучение;
Студентска мобилност с цел практика;

Студентска мобилност с цел обучение

Два пъти годишно Еразъм+ офисът осъществява подбор на студенти за мобилност с цел обучение. Базовите изисквания към кандидатите са да имат непрекъснати студентски права, успехът им от следването до момента да е минимум Добър (4.00) и да владеят езика, на който планират да осъществят своята мобилност на минимално ниво В1/B2. Езиковите умения на студентите се оценяват чрез изпит по чужд език. Кандидатите трябва да покрият нивото с минимална оценка Добър (4.00).

Право на участие в студентска мобилност с цел обучение имат:

студенти на СА „Д. А. Ценов“, записани минимум за втората учебна година на ОКС „Бакалавър“;
студенти на СА „Д. А. Ценов“, записани в ОКС „Магистър“;
докторанти на СА „Д. А. Ценов“ с утвърден от факултетен съвет индивидуален учебен план и срок на докторантура, изтичащ след приключване на мобилността.

Допустими участници в изходяща мобилност с цел обучение са студенти и докторанти на СА „Д. А. Ценов“, записани в редовна, задочна или дистанционна форма на обучение.

Изходящата студентска мобилност с цел обучение е между 3 и 12 месеца за всеки цикъл на висше образование. Един студент или докторант на СА „Д. А. Ценов“ може да участва в периоди за мобилност с обща продължителност 12 месеца за всеки цикъл на обучение, независимо от броя и вида на дейностите за мобилност.


Студентска мобилност с цел практика

Два пъти годишно Еразъм+ офисът осъществява подбор на студенти за мобилност с цел практика, която може да бъде реализирана до 1 година от тяхното дипломиране (наскоро завършили). Кандидатът трябва да притежава среден успех от следването минимум Много добър (4.50). Стопанска академия осъществява селекцията на студенти за мобилност с цел практика.

Право на участие в студентска мобилност с цел практика имат:

студенти на СА „Д. А. Ценов“, записани в ОКС „Бакалавър“, които към момента на започване на мобилността имат поне два семестъра в системата на висше образование;
студенти на СА „Д. А. Ценов“, записани в ОКС „Магистър“;
докторанти на СА „Д. А. Ценов“;
неотдавна завършили студенти и докторанти на СА „Д. А. Ценов“, при условие че подборът им е извършен през последната година от тяхното следване и мобилността им приключва до една година от дипломирането им.

Допустими участници в изходяща мобилност с цел практика са студенти и докторанти на СА „Д. А. Ценов“, записани в редовна, задочна или дистанционна форма на обучение.


Вижте всички условия за студентска мобилност

Обучение в специалност "Международни икономически отношения"

Изграждане на професионални качества, знания и умения за разрешаване на проблеми от реалната бизнес среда, свързани с международните интеграционни процеси и съвременната икономика – национална, европейска и глобална.

4 000

От създаването си през 1993 г. в специалностите към Катедра МИО при Стопанската академия в Свищов са се дипломирали над 4 000 бакалаври, магистри и доктори. Обучението се осъществява в редовна, задочна и дистанционна форма със съвременни технологии и средства на преподаване.

27

Проведените ежегодни научно-практически конференции за студенти и докторанти в специалност МИО са 27. В конференцията участват и чуждестранни студенти от Русия, Украйна, Армения, Грузия, Молдова, Полша, Китай и др., обучаващи се в Стопанска академия по програма „Еразъм +“.

23

Събитията с участие на преподаватели, студенти и представители от практиката за последните 5 години са над 20. Катедрата има подписани дългосрочни договори и меморандуми за партньорство с трите групи потенциални потребители на кадри – образователни институции, държавни структури и компании с международна насоченост.

Нашите възпитаници

За да се поддържат и разширяват връзките между дипломантите, на 12 март 2011 г. бе учреден клуб на завършилите специалности към катедра „Международни икономически отношения“ - Алумни клуб МИО. Членовете на клуба провеждат различни мероприятия за повишаване капацитета на студентите, включително кариерни съвети и развитие. Клубът има собствени символи – герб, девиз и значка, и собствен уеб сайт - AlumniMIO.club

Тази специалност ти отваря врати за знания за международните отношения и за развитието на света. Тя предлага и възможност да изучаваш поне два чуждестранни езика, което в днешно време е голямо предимство за всеки един, който иска да се реализира успешно след завършването си.
Борислав Боянов
Випуск 2014
Солидната подготовка от Академията е гаранция за професионални успехи. Винаги съм си представяла Академията като образователен колос, здраво стъпил на земята в икономическата теория, върви ръка за ръка с практиката и с поглед, устремен към бъдещото развитие на тези след нас, така както е завещал Д. А. Ценов – „да вървим по пътя на напредъка”.
Анна Кършовска
випуск 1998 на специалност МИО
Събития

студентска мобилностКатедра “Международни икономически отношения”

Стопанска академия "Димитър А. Ценов"

ул. Емануил Чакъров 2, Свищов, 5250Department of International Economic Relations

Dimitar Tsenov Academy of Economics

2, Emanuil Chakarov Street, Svishtov, post code 5250, Bulgaria